مهارت های من

در بخش زیر تمام تکنولوژی ها و پکیج هایی که تجربه استفاده از آنها دارم را مشاهده میکنید.

Languages

Html image.

Html

Css image.

Css

Javascript image.

Javascript

Libraries - Frameworks

Material Ui image.

Material Ui

DaisyUi image.

DaisyUi

Tailwind Css image.

Tailwind Css

React image.

React

Next js image.

Next js

Bundlers - Preprocessors

Sass image.

Sass

Vite image.

Vite

State Managment

Redux image.

Redux

Redux-toolkit image.

Redux-toolkit

Other

Git image.

Git

Babel image.

Babel

Npm image.

Npm

Swiper Js image.

Swiper Js

Router Dom image.

Router Dom

Formik image.

Formik

Axios image.

Axios

Momentjs image.

Momentjs

Vidoejs image.

Vidoejs

Animate Css image.

Animate Css

Jsmediatags image.

Jsmediatags

Particle js image.

Particle js